News

Past Events

International Workshop on Vietnamese Language Teaching and Testing (Workshop quốc tế về việc giảng dạy và đánh giá năng lực tiếng Việt)

Posted:2019.03.08

Mayumi Adachi, a member of LingDy3 Project, made a presentation at the International Workshop on Vietnamese Language Teaching and Testing (Workshop quốc tế về việc giảng dạy và đánh giá năng lực tiếng Việt), held at Center for Vietnamese Studies, National Cheng Kung University, on 8–9 March 2019 (Sat–Sun.).

8 October (Sat.)

15:30–16:00
ADACHI, Mayumi (ILCAA Research Associate, Showa Women’s University)
OIZUMI, Sayaka (The University of TOkyo / Showa Women’s University)
LÊ, Cẩm Nhung (Showa Women’s University)
NGUYÊN, Hoàng Thành Danh (Waseda Univerisity / Showa Women’s University)

“Tình hình giảng dạy tiếng Việt tại Đại học nữ Showa”
(Current situation of teaching Vietnamese in Showa Women’s University)

 

(Posted 11 March, 2019)
(Updated 8 April, 2019)

Print

PAGE
TOP